در نگارش، از ساختارهای موازی برای ساختن جملات مرکب یا تاکید بر یک موضوع خاص استفاده Ù…ÛŒ‌شود. اما نکته مهم در موازی نویسی این است Ú©Ù‡ همه عناصر این ساختارها، مثل حروف اضافه، کلمات، Ùˆ زمان، با یکدیگر اصطلاحاً موازی باشند. اشتباهات مربوط به پاراللیسم بیشتر در جملاتی پیش Ù…ÛŒ‌آیند Ú©Ù‡ حاوی یک فهرست، مجموعه یا مقایسه باشند. در ادامه به متداول‌ترین اشتباهات پراللیسم اشاره شده است.

سایت ترجمه مقاله نیتیو را مشاهده کنید